Výskum Daith piercingu – 2.časť

Zdroj: Internet

Prvá séria

Metódy

Od marca 2018 sme začali zbierať údaje z dotazníkov zo série 40 postupne nasledujúcich pacientov (39 žien), ktoré dlhodobo trpeli bolesťou hlavy. Títo účastníci hľadali možnosť aplikácie daith piercingu prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Najprv vyplnili podrobný dotazník o bolesti hlavy, a následne po podrobnom predstavení aplikácie podpísali súhlas.

Aplikácia

DP prechádza chrupavkou crus helis, od cymba conchae po dolnú plochu blízko vrcholu zvukovodu, pozri obrázky 1a a 1b.

Obrázok 1 a. Piercing Daith; b. Anatómia ucha a jeho inervácia. ABVN – aurikulárna vetva vagusovho nervu (CN10); ATN – aurikulo-temporálny nerv (z CN5); GAN – veľký ušný nerv (z cervikálnych nervov); LON – menší okcipitálny nerv (z cervikálnych nervov). d. Pozície akupunktúrnych ihličiek v sérii 2.

Prvým krokom bola dezinfekcia kože 70%-ným alkoholom. Na prepichnutie kože na hornej ploche crus helis sa použila ostrá, jednorázová ihla veľkosti 18. Potom ihla prešla chrupavkou, aby vyšla na dolnej ploche ucha. Pomocou ihly bol vložený šperk, ktorý potom zostal v uchu. Samotný šperk môže byť uzavretý krúžok alebo ohnutá tyčinka s kovovými uzáverovými guličkami, ktoré sú našróbované zhora a zdola. Nepoužívali sme lekársku nehrdzavejúcu oceľ kvôli obsahu niklu, namiesto toho sme použili 100% titánový šperk (podľa žiadosti pacienta mohol byť pozlátený). Všetky nástroje a šperky boli sterilizované vo vákuovom autokláve, ihla a vodič boli v každom prípade jednorázové.

Aplikácia daith piercingu vyžaduje presnú techniku, preto sme spolupracovali s piercerom s mnohoročnými skúsenosťami. Prekvapivo bol piercing často bezbolestný a u pacientov, ktorí cítili bolesť, bola táto bolesť krátkodobá.

Hodnotenie vizuálneho diskomfortu pri pozorovaní mriežok.

Vizuálny diskomfort spôsobený mriežkami bol hodnotený pred DP a okamžite po ňom. Na to sa použil obrázok s tromi mriežkami s rôznou hustotou čiar a potom ďalší, ktorý obsahoval 10 mriežok s vysokým kontrastom, každá s rovnakou hustotou čiar. Hustota čiar v každej mriežke bola vyjadrená ako priestorová frekvencia meraná v cykloch na stupeň (cpd – cycles per degree). Jeden cyklus znamenal jednu čiernu a jednu bielu čiaru rovnakej šírky. Predtým bolo zistené, že priestorová frekvencia približne 3 cpd je najviac schopná vyvolať sťažnosti (Wilkins et al., 1984).

Všetky vzorky boli kruhové a pri pozorovacej vzdialenosti 0,6m tvorili uhol 9 stupňov. Osvetlenie miestnosti bolo 150 luxov. Pacienti pozorovali každú vzorku 1-2 sekundy a na 6-bodovej škále označili mieru prežitého diskomfortu: “žiadny”, “postrehnuteľný”, “mierny”, “stredný”, “vážny”, “neznesiteľný”.

Bola tiež skúmaná kontrolná skupina, ktorá zahŕňala 130 pacientov bez lekárskej histórie migrény/bolesti hlavy a ktorí nedostali DP (89 mužov, 41 žien). Vizuálny diskomfort spôsobený rovnakými mriežkami bol skúmaný počas rutinného očného vyšetrenia za rovnakých svetelných podmienok.

Podrobnosti sledovania

Pacientov sme sledovali prostredníctvom odkazu poslaného e-mailom, ktorý zahŕňal aj online dotazník s otázkami týkajúcimi sa frekvencie, závažnosti bolesti hlavy, sprievodných príznakov, užívania liekov atď. Sledovanie sa uskutočnilo od 31. mája 2018, 1-4 mesiace po DP, ako aj od 20. mája 2019, 12 alebo viac mesiacov po DP.

Migrény, bolesti hlavy a ďalšie symptómy sme hodnotili podrobne. Pacienti boli opýtaní na frekvenciu migrén/vážnych bolestí hlavy, iné nemigrénové bolesti hlavy, ako aj na úplne bezpríznakové dni, a to ako na začiatku, tak aj počas sledovania. Počas sledovania boli tiež opýtaní: “Celkovo, ako zmenil daith piercing Vaše migrény/silné bolesti hlavy?”, s možnosťami odpovedí: “veľmi sa zhoršilo”, “trochu sa zhoršilo”, “necítim žiadnu zmenu”, “trochu sa zlepšilo”, “výrazne sa zlepšilo” a “už nemám”.

Výsledky prvej série

V časovom období 1-4 mesiace bolo možné sledovať 42 z 57 účastníkov (73%). O týchto 42 pacientoch, ktorí dostali DP medzi marcom a májom 2018, sa tu uvádza správa. V priemere trpeli bolesťou hlavy 16 rokov (minimálne 1 rok, maximálne viac ako 20 rokov). Ich bolesti hlavy boli časté (v priemere 7 bezbolestných dní za mesiac) a vážne (v 80% prípadov im bránili v práci). Aura bola pozorovaná u 36% pacientov.

Okamžitá reakcia na mriežky

Obrázok 2 ukazuje priemerné výsledky u 42 pacientov s migrénou pred DP a hneď po ňom v teste s tromi mriežkami, s rôznou priestorovou frekvenciou (ľavý panel) a neskôr pri desiatich mriežkach, kde sa zvyšoval ich kontrast (pravý panel). Priemerný hodnotený vizuálny diskomfort zo všetkých vzoriek bol pred DP významne vyšší ako po ňom (t(41)=10,1, p<.0001).

Obrázok 2: Hodnotenie vizuálneho diskomfortu spôsobeného mriežkami pred a po DP. Ľavý panel: mriežky s vysokým kontrastom s priestorovými frekvenciami 0,5, 3 a 9 cpd. Pravý panel: mriežky s meniteľným kontrastom s priestorovou frekvenciou 3 cpd. Samostatné krivky ukazujú hodnotenia pred a po DP.

V kontrolnej skupine zloženej zo 130 ľudí (89 mužov, 41 žien), ktorí nemali lekárske indície migrény, 125 nemalo pri pozorovaní mriežok žiadny diskomfort. Štyria pacienti (3 ženy) zažili „mierny“ diskomfort a len u jedného muža bol diskomfort „stredný“.

Klinické zmeny počas 1-4-mesačného sledovania

V prípade celej skupiny sme zaznamenali významné a štatisticky signifikantné zníženie počtu dní s migrénou a nárast počtu dní bez symptómov (Wilcoxonove testy, z>4,19, p<.0001, obojstranne, pre oba ukazovatele). Okrem toho došlo k významnému zníženiu závažnosti migrén (t(36)=7,05, p<.0001).

Tento výsledok bol ešte posilnený, keď sme celú skupinu na základe odpovedí na otázku počas sledovania rozdelili do ďalších skupín: „Ako celkovo zmenil daith piercing vašu migrénu/silnú bolesť hlavy?“. Možnosti odpovede sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky 1, kde sú tiež zahrnuté údaje o priemernom počte dní s migrénou a dní bez symptómov mesačne pred konzultáciou o DP a počas sledovania. Subjektívne hodnotenia pacientov o zmene ich migrény zodpovedajú zmenám v počte dní s migrénou a dní bez symptómov.

Tabuľka 1: Priemerný počet dní s migrénou a bezpríznakových dní v mesiaci pred DP a počas sledovania, rozdelený podľa celkového zaznamenaného zlepšenia počas sledovania.

Ako je vidieť na základe tabuľky 1, jednotlivci, ktorí uviedli, že ich bolesti hlavy „sa výrazne zlepšili“, ukázali výrazný pokles v počte dní s migrénou a významný nárast v počte bezpríznakových dní. Tieto čísla boli menej významné u tých, ktorí uviedli „malé zlepšenie“, a u tých, ktorí „nezaznamenali žiadnu zmenu“, kde boli rozdiely medzi obdobím pred DP a sledovacím obdobím minimálne.

Vzťah medzi reakciou na mriežky a neskoršími klinickými výsledkami

V celej skupiny bol pozorovaný vzťah medzi znížením vizuálneho diskomfortu hodnoteného po zavedení DP a neskoršou zmenou v počte dní s migrénou v období 1-4 mesiace (rho=0,31, p<.05), ako aj medzi počtom bezpríznakových dní (rho=0,32, p<.05). Tento vývoj možno podobne ilustrovať rozdelením skupiny podľa celkovo hláseného zlepšenia v období 1-4 mesiacov, viď tabuľku 2:

Dlhodobé účinky daith piercingu

V 12. mesiaci po zavedení DP sme sa dokázali spojiť iba s 11 pacientmi z 30, ktorí nahlásili zlepšenie v období 1-4 mesiacov (nezachovali sme kontakt s 12 pacientmi, ktorí nezaznamenali žiadne zlepšenie). Z týchto 11 pacientov 5 uviedlo, že “účinok ešte nezačal slabnúť”. Výsledky si pozrite na obrázku 3.

Obrázok 3: Údaje 11 pacientov, ktorí predtým hlásili zlepšenie v priebehu 1-4 mesačného obdobia (8/11 hlásilo malé zlepšenie a 3/11 veľké zlepšenie). Počas 12-mesačného obdobia 1 pacient hlásil úplné zmiznutie migrény, 9 pacientov veľké zlepšenie, 1 malé zlepšenie a 1 nezaznamenal zmenu. Hlásené dni s migrénou nezahŕňajú dni s miernymi „inými bolesťami hlavy“.

Zhrnutie pre 1. sériu

Pacienti z 1. série trpeli častými a vážnymi bolesťami hlavy. Pri prvej kontrole viac ako polovica pacientov hlásila zlepšenie, pričom u 38% bolo toto zlepšenie výrazné. V malej vzorke sledovanej po roku, 9 z 11 naďalej hlásilo výrazné zlepšenie. Väčšina pacientov s migrénou zažívala vizuálny diskomfort spôsobený mriežkovými vzormi, a priemerný stupeň zníženia tohto diskomfortu spôsobeného DP predpovedal zlepšenie bolesti hlavy nielen po 1-4 mesiacoch, ale aj po 12 mesiacoch.