Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť  GOLDEN TRUST s.r.o.

IČO: 52955010

DIČ: 2121266730

so sídlom: Hlboká 14, Šamorín 931 01

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel sro, Vložka č.55257/T

kontaktné údaje: GOLDEN TRUST s.r.o.

email: info@akupiercing.sk

telefón: 0948 512 437

www: akupiercing.sk

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely rezervácie termínu na poskytnutie služby na internetovom portáli, registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou GOLDEN TRUST, s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru alebo poskytnutiu služby,

– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo poskytnutia služby, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti GOLDEN TRUST, s.r.o.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

  1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej správcovi, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@akupiercing.sk

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

– spoločnosť LYPOFRESS, s.r.o.,  IČO: 46552201, ako poskytovateľ služieb v Topoľníkoch

– Ing. Beata Daridová, IČO:42251237, ako osoba pre vedenie účtovníctva

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

– na prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na obmedzenie spracovania osobných údajov

– na výmaz osobných údajov

– na prenositeľnosť osobných údajov

– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

  1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním rezervácie termínu na poskytnutie služby alebo objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 20.9.2023